This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Srbica (Municipality, Serbia)

Србица - Skenderaj

Last modified: 2016-06-28 by ivan sache
Keywords: srbica | skenderaj |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:


Presentation of Srbica

The municipality of Srbica (in Albanian, Skenderaj; c. 70,000 inhabitants; 378 sq. km)) is located in Northern Kosovo. The village of Prekaz is the birth place of Adem Jashari (1955-1998), one of the leaders of the independence struggle in Kosovo

Ivan Sache, 9 March 2009


Flag of Srbica

The symbols of Skenderaj are provisioned in the municipal statutes, adopted on 27 November 2008, as follows:

Neni 6.
Simbolet.
6.1 Komuna ka të drejtë të përdorë simbolet e saj si: vulat, emblemën dhe flamurin komunal.
6.2 Komuna përdorë vulën shenjën dhe emrin e komunës.
6.3 Simbolet e komunës miratohen dhe ndryshohen nga kuvendi i komunës në pajtim me dispozitat kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës.
6.4 Simbolet e komunës mund të miratohen , apo të ndryshohen me dy të tretat (2/3) e votimit të anëtarëve të kuvendit të komunës, pas konsultimit publik gjithëpërfshirës.

The emblem of Skenderaj is a red shield with a white house in base and two unidentifed devices in the upper left and right corners.

Ivan Sache, 9 March 2009